ขั้นตอนการส่งเอกสาร
สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 ขั้นตอนการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์
 ขั้นตอนการเสนอหัวข้อการค้นคว้าอิสระ
 ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติสอบปริญญานิพนธ์
 กรรมการจัดทำสำเนาข้อสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 3/2560

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์

 รายชื่อนักศึกษาย้ายสาขาวิชาและย้ายคณะ คณะมนุษยศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2560
 การย้ายสาขาวิชาและการย้ายคณะ เพื่อเข้าศึกษาในในคณะมนุษยศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2561
 หลักเกณฑ์การย้ายสาขาวิชา และการย้ายคณะ เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะมนุษยศาสตร์
 แนวปฏิบัติในการเข้าเรียนและเข้าสอบกระบวนวิชาคณะมนุษยศาสตร์
 หลักเกณฑ์การจัดภาระงาน การกำหนดภาระหน้าที่ รายละเอียดหน้าที่กรรมการจ่ายข้อสอบและการรายงานผลการปฏิบัติงานจัดสอบ
 วิธีปฏิบัติหน้าที่ในการคุมสอบ

 

View details »


Copyright © 2016 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Humanities,Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200