คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์

 กรรมการคุมสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 3/2560
(ภาคพิเศษ)
 กรรมการจ่ายข้อสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 3/2560
 กรรมการจัดทำสำเนาข้อสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 3/2560

ขั้นตอนการส่งเอกสาร
สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 ขั้นตอนการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์
 ขั้นตอนการเสนอหัวข้อการค้นคว้าอิสระ

Copyright © 2016 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Humanities,Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200