หน่วยธุรการ

รายละเอียดเกี่ยวกับงานบริการการศึกษาฯ หน่วยธุรการ

หน่วยทะเบียนและประมวลผล

รายละเอียดเกี่ยวกับงานบริการการศึกษาฯ หน่วยทะเบียนและประมวลผล

หน่วยธุรการ

ผู้รับผิดชอบ นางสาวนันท์นภัส กาละวัง


 หน้าที่  เป็นหน่วยปฏิบัติงานและประสานงานด้านธุรการ – สารบรรณของ งานบริการการศึกษาฯ

หน่วยธุรการ

 ขอบข่ายงานของ      นางสาวนันท์นภัส กาละวัง ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับ
                       1)  การจัดการระบบการรับ-ส่ง และ การจัดเก็บเอกสารของงานบริการการศึกษาฯ
                       2)  การออกหนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
                       3)  การเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อการดำเนินงานในภาพรวมของงานบริการการศึกษาฯ
                       4)  การตรวจสอบสภาพและดูแลความเรียบร้อยเกี่ยวกับวัสดุ – ครุภัณฑ์
                       5)  การยืมและการส่งใช้เงินทดรองจ่าย 
                       6)  การติดตามเรื่องแจ้งเวียน
                       7)  การจัดเตรียมและดูแลความพร้อมของแบบฟอร์มทุกประเภทในงานบริการการศึกษาฯ

                       8) เบิกวัสดุตามเวลาที่กำหนด
8) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หมวดการลงทะเบียนและประเมินผล

หมวดการลงทะเบียนและประเมิลผล

Copyright © 2016 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Humanities,Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200