หน่วยธุรการ และงานสารบรรณ

รายละเอียดเกี่ยวกับงานบริการการศึกษาฯ หน่วยธุรการ และงานสารบรรณ

หน่วยธุรการและงานสารบรรณ

รายละเอียดเกี่ยวกับงานบริการการศึกษาฯ หน่วยธุรการและงานสารบรรณ

หน่วยธุรการ  ผู้รับผิดชอบ :     นางสาวนันท์นภัส กาละวัง 

หน้าที่  เป็นหน่วยปฏิบัติงานและประสานงานด้านธุรการ – สารบรรณของ
งานบริการการศึกษาฯ
ขอบข่ายงานของ      นางสาวนันท์นภัส กาละวัง ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับ
1)  การจัดการระบบการรับ-ส่ง และ การจัดเก็บเอกสารของงานบริการการศึกษาฯ
2)  การออกหนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
3)  การเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อการดำเนินงานในภาพรวมของงานบริการการศึกษาฯ
4)  การตรวจสอบสภาพและดูแลความเรียบร้อยเกี่ยวกับวัสดุ – ครุภัณฑ์
5)  การยืมและการส่งใช้เงินทดรองจ่าย 
6)  การติดตามเรื่องแจ้งเวียน
7)  การจัดเตรียมและดูแลความพร้อมของแบบฟอร์มทุกประเภทในงานบริการการศึกษาฯ

                       8) เบิกวัสดุตามเวลาที่กำหนด
8) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หมวดการลงทะเบียนและประเมินผล
ขอบข่ายงานของ ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับ 
1) การตรวจกระดาษคำตอบด้วยเครื่อง OMR 

Copyright © 2016 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Humanities,Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200