หน่วยสหกิจศึกษา

รายละเอียดเกี่ยวกับงานบริการการศึกษาฯ หน่วยสหกิจศึกษา

หน่วยทะเบียนและประมวลผล

รายละเอียดเกี่ยวกับงานบริการการศึกษาฯ หน่วยทะเบียนและประมวลผล

หน่วยสหกิจศึกษา


  ขอบข่ายงาน ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับ 
                    1) จัดประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษาประจำคณะมนุษยศาสตร์ 
                    2) จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมสหกิจศึกษาของแต่ละหลักสูตร รวมทั้งงบประมาณการดำเนินในแต่ละปีการศึกษา
                    3) ติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 
                    4) จัดประชุมร่วมกันระหว่างคณะฯ และสถานประกอบการ เพื่อพิจารณาในรายละเอียดข้อกำหนด ประกอบการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ 
                    5) กำหนด/จัดทำปฏิทินสหกิจศึกษา (ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษา คัดเลือก สัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อ) 
                    6) ประสานงาน / ดำเนินการเพื่อจัดเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา สำหรับการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา (คอมพิวเตอร์, ความรู้ด้านภาษา)
                    7) จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
                    8) ดำเนินการ/ประสานงาน เพื่อนิเทศการปฏิบัติงานของนักศึกษา ในสถานประกอบการอย่างน้อย 2 ครั้ง 
                    9) ดำเนินการ/ประสานงาน เพื่อการนิเทศการปฏิบัติงานของนักศึกษา ในสถานประกอบการอย่างน้อย 2 ครั้ง 
                    10) จัดให้มีการประเมินผลการส่งนักศึกษาเข้าสถานประกอบการแต่ละแห่ง เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาประกอบการพิจารณาดำเนินงานสหกิจศึกษาของคณะต่อไป
                    11) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Copyright © 2016 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Humanities,Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200