MAIN MENU

SUB TITLE

หน่วยประสานงานและพัฒนาวิชาการ

รายละเอียดเกี่ยวกับงานบริการการศึกษา หน่วยประสานงานและพัฒนาวิชาการ

1. หน่วยประสานงานและพัฒนาวิชาการ


หน้าที่    เป็นหน่วยประสานงานหลักกับกองบริการการศึกษา  โดยปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี    แบ่งออกเป็น 4 หมวด  ได้แก่.

หมวดพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

 ผู้รับผิดชอบ :  นางสาวสุภาภรณ์  มโนรส
                             ขอบข่ายงาน    ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับ
                         1)   การจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ    
                         2)   การนำเสนอวาระ  จัดเตรียม รวบรวมเอกสารของฝ่ายวิชาการเพื่อเสนอต่อ
                                คณะกรรมการประจำคณะ
                         3)   การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ได้แก่
                               -   การเปิดหลักสูตรใหม่
                               -   การปรับปรุงหลักสูตร
                               -   การเปิด/ปิด/เปลี่ยนแปลงกระบวนวิชา
                               -   การจัดฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
                                    ตามความเห็นชอบของคณะ
                               -   การเสนอข้อบังคับ/ประกาศ/แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาตรี
                               -   การเก็บรวบรวมข้อมูลความเป็นมาและการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
                               -   การติดตามเสนอแบบรายงาน สมอ. 08 (หลักสูตรปับปรุงเล็กน้อย)
                               -   การจัดทำแบบรายงาน สมอ. 07 ไปยังมหาวิทยาลัยหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
                         4)   การตรวจสอบความซ้ำซ้อนกระบวนวิชา
                         5)   การตรวจสอบรายละเอียดกระบวนวิชา/หลักสูตรฉบับภาษาอังกฤษ
                                ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
                         6)   การเทียบโอนกระบวนวิชาต่างสถาบันกับกระบวนวิชาใน
                                มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                         7)   การพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ได้แก่
                               -   การประเมินผลหลักสูตร
                               -   การเสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา
                               -   การจัดประชุม/สัมมนาเพื่อการพัฒนาหลักสูตรกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป
                         8)   งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หมวดฐานข้อมูลการประกันคุณภาพด้านวิชาการ

Copyright © 2016 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Humanities,Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200