หน่วยสหกิจศึกษา

รายละเอียดเกี่ยวกับงานบริการการศึกษาฯ หน่วยสหกิจศึกษา

หน่วยทะเบียนและประมวลผล

รายละเอียดเกี่ยวกับงานบริการการศึกษาฯ หน่วยทะเบียนและประมวลผล

หน่วยทะเบียนและประมวลผล


  หน้าที่    เป็นหน่วยประสานงานหลักกับสำนักทะเบียนและประมวลผล  โดยปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนกระบวนวิชา   คณะมนุษยศาสตร์  และนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ตั้งแต่การรับเข้าศึกษาจนสำเร็จการศึกษา     แบ่งออกเป็น 5 หมวด ได้แก่

หมวดการรับเข้าและสำเร็จการศึกษา

 ผู้รับผิดชอบ : นางสาวบุษรา แซ่ตัง
                         ขอบข่ายงาน     ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับ
                         1)  การรับเข้านักศึกษา  ได้แก่
                              -  นโยบายการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัย
                              -  การสำรวจและกำหนดจำนวนตั้งรับ  รายละเอียดคุณสมบัติ  วิธีการและเงื่อนไข
                                  การสอบเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐและมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการรับ
                                  นักเรียน   ดังนี้.-
                                 ก.  โครงการพิเศษ  ประกอบด้วย
                                      -  โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
                                      -  โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา
                                      -  โครงการบัณฑิตเพื่อชุมชน
                                      -  โครงการนักคิดเพื่อสังคม
                                      -  โครงการพิเศษเพื่อนักศึกษาพิการ
                                      -  โครงการเด็กดีมีที่เรียน
                                ข.  การสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ (โควตาฯ)  
                                ค.  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของสำนักงาน
                                      คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
                                     -  การสอบสัมภาษณ์และการรายงานผลการสอบ
                                     -  การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
                                     -  การศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง
                                     -  ประสานงานการรับเข้าศึกษาประเภทอื่น ๆ เช่น โครงการทุนการศึกษาต่อ
                                        ของนักเรียนจากทุกอำเภอและกิ่งอำเภอในระดับอุดมศึกษา  โครงการ
                                        จัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้
                                        โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ
                                     -  ประสานงานการให้ทุนการศึกษาโครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
                                     -  ประสานงานเรื่องเกี่ยวกับนักศึกษาพิการ
                                     -  การสรุปจำนวนรับเข้าประจำปีการศึกษา
                          2)  การสำเร็จการศึกษา  ได้แก่
                               -  การรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
                               -  การขอไม่สำเร็จการศึกษา
                               -  การลงนามในใบปริญญาบัตร
                               -  เหรียญรางวัลเรียนดี
                               -  ประสานงานการฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
                           3)  งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หมวดทะเบียนการศึกษา

Copyright © 2016 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Humanities,Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200